Ghi Chú: Các Bạn Muốn Đóng Góp Tiếng Hát Của Mình
Xin Liên Lạc Lê Hân: han.le3359@gmail.com  
Thu Hà
Nguyên Hùng
Nguyên Hùng (Karaoke)
Minh Châu
Hoàng Xuân Sơn
Như Hoa
Vũ Quí Đài
Ngọc Quí
Kim Thanh
Hoàng Lan
Tiểu Muội
Thái Hà
Vân Trường