Abe Kobo
Tác giả Hiện đại Nhật Bản
 
Tản Mạn Về Vấn Đề Nữ Quyền Ở Các Nhà Văn Nữ Nhật Bản
 
Tiểu Thuyết Gia Hiện Đại Nhật Bản:
Fujisawa Shuhei
 
Tiểu Thuyết Gia Hiện Đại Nhật Bản:
Shiba Ryotaro
 
Tiểu Thuyết Gia Hiện Đại Nhật Bản:
Murakami-Haruki (V2)
 
Tiểu Thuyết Gia Hiện Đại Nhật Bản:
Murakami-Haruki
 
Tiểu Thuyết Gia Hiện Đại Nhật Bản:
Murakami Ryu
 
Tiểu Thuyết Gia Hiện Đại Nhật Bản:
YoshimotoBanana
 
Tiểu Thuyết Gia Hiện Đại Nhật Bản:
Yamada Eimi
 
Tiểu Thuyết Gia Hiện Đại Nhật Bản:
Dazai Osamu
 
Tiểu Thuyết Gia Hiện Đại Nhật Bản:
Shiroyama Saburo
 
Tiểu Thuyết Gia Hiện Đại Úc Châu:
Peter Carey
 
Tiểu Thuyết Gia Hiện Đại Mỹ:
Kurt Vonnegut