Bóng Ma ở Lexington
2007
 
Người Ti-Vi
2007
 
Ngày Đẹp Trời Để Xem Kangaroo
2006
 
Đom Đóm
2006
 
Sau Cơn Động Đất
2006
 
Địa Điểm Mua Sách